Трећа заједничка седница ПО ПЗЗПП 22.04.2016.

III Заједничка седница Посебних одбора РЛКЦЗС и РЛКЈИС за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

22.04.2016. године

Дневни ред:

1.Усвајање Записника са 2.редовне седнице ПО;

2.Ажурирање базе података лекара који обављају здравствену делатност у приватном сектору  региона –искуство РЛКЈИС,

3. Разматрање чл.199 ЗЗЗ (Сл.гл.РС,бр.106/ 2015) „Допунски рад здравствених радника“ са три аспекта:

а.број послодаваца код којих један лекар може обављати допунску делатност до 1/3 радног времена?

б.да ли лекари са скраћеним радним временом према чл.202 Закона о раду  имају право да обављају допунску делатност?

ц.да ли пензионер који није засновао радни однос  са пуним радним временом може да обавља допунску делатност?

4.Нелегалност рада  у приватном сектору- оснивање фиктивних приватних здравствених установа

5. Заузимање става о признавању стечених диплома, сертификата и уверења лекарима из приватне праксе, издатих од стране овлашћених институција

6.Разматрање Закона о инспекцијском надзору МЗР.Србије и контролних листова за инспекцијски надзор;

5.Разно.