Обавештење у вези са истеком лиценцне године и лиценцног периода

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

члановима РЛКЦЗС

у вези са истеком лиценцне године и лиценцног периода

            Обавештавамо Вас да се од децембра месеца 2015. г. примењује Правилник о ближим условима за издавање,обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Сл.гласник РС" бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 102/15).

Члановима 8 и 10 поменутог Правилника предвиђено је :

- број бодова у једној лиценцној години не може бити мањи од 10

- у току лиценцног периода ( 7 година ) потребно је сакупити укупно 140 бодова из више различитих програма континуиране едукације.

Лекар који у лиценцној години/периоду није сакупио минимум 10/140 бодова дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценцне године/периода.

Незапослени лекари немају обавезу сакупљања бодова у складу са чл. 13 став 1 Правилника.

Доказе о прикупљеним бодовима КМЕ ( минимум 10 бодова ) за лиценцну годину - фотокопиране потврде о учествовању на програмима КМЕ - до истека Ваше лиценцне године, можете поднети лично или путем поште на адресу:

Регионална лекарска комора за централну и западну Србију

Ул. Браће Пољаковића 2 Б, 34000 Крагујевац

            Неопходно је да, уколико то већ нисте учинили, у складу са ЗКЗР и Статутом ЛКС, доставите и одговарајући доказ о свим новонасталим променама у претходном периоду - промена адресе, броја телефона, презимена, радног места, стеченом образовању, специјалистичком стажу и сл. - као и да измирите евентуално дуговани износ чланарине.